- محل تبلیغات -

استاد احمد مبلغی تشریح کرد: استاد درس خارج حوزه قم ضمن اشاره به چیستی خصائص الشریعه گفت: حداقل دو فایده بر شناخت خصائص مترتب است و هر دوی آنها منهجی…

نشست های علمی

ادیان و مذاهب